BOTY World finals SOLO Bboy battle

BOTY World finals GERMANY 2on2 BGIRL BATTLES

Battlecry 2011

Battlecry2012

Redbull BCONE cypher 2012

Redbull BCONE Cypher 2012

BATTLECRY 2013

SOUTHSIDE GIG 2013

REDBULL BCONE 2013

BATTLEOFTHEYEAR NZ NATIONAL BBOY BATTLE 2013

BOTY New Caledonia. Step. Judge

BOTY NZ Solo Cypher 2014/ Judges

BOTY NZ Solo cypher trailer 2014

BOTY NZ SOLO BBOY 2014